Współpraca

Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
efs
kl-nss-kwo
PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
O Projekcie PDF Drukuj Email


Projekt „Bibliotekarz XXI wieku – przewodnik po labiryncie informacji i wiedzy” realizowany jest w ramach projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw i jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt skierowany jest do bibliotekarzy bibliotek publicznych, pedagogicznych i szkół wyższych z powiatu bialskiego, radzyńskiego i parczewskiego.

 

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz aktualizacja wiedzy zawodowej, który zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

  • inspirowanie do podejmowania aktywności nastawionej na innowacje w zakresie stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych i teleinformatycznych, co wpłynie na poprawę jakości usług oferowanych w bibliotece,
  • integrację bibliotekarzy w realizacji stojących przed nimi zadań edukacyjnych i informacyjnych oraz wymianę doświadczeń i inspirowanie do podejmowania współpracy,
  • zdobycie nowych umiejętności pozwalających na podjęcie pracy w bibliotekach wyżej zorganizowanych i pozwalających na większą mobilność zawodową.

Cele te zostaną osiągnięte poprzez udział 45 beneficjentów w 80 godz. wykładów akademickich i 194 godz. profesjonalnych szkoleń, zakończonych uzyskaniem certyfikatów i zaświadczeń.

Efektem działań będzie nabycie przez bibliotekarzy wiedzy i umiejętność pozwalających na wprowadzenie nowoczesnych usług i rozbudowanie oferty bibliotek, w tym związanych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Dzięki doskonaleniu umiejętności i aktualizacji wiedzy przygotujemy bibliotekarzy do wspierania rozwoju społeczeństwa informacyjnego, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu na obszarze realizacji projektu oraz odgrywania aktywnej roli w społecznościach lokalnych.