Rekrutacja Drukuj

WYNIKI REKRUTACJI

 Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej z dnia 14 marca 2011 r.
 Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej w dniach 18-19 marca 2011 r. + LISTA RANKINGOWA


REGULAMIN REKRUTACJI

do projektu „Bibliotekarz XXI wieku – przewodnik po labiryncie informacji i wiedzy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 

§ 1

 

1.      W ramach projektu przewiduje się organizację wykładów i szkoleń z zakresu bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa oraz szkolenia informatycznego – Tworzenie stron internetowych i kursu języka angielskiego.

2.      Uczestniczką/kiem projektu może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a)      jest osobą pełnoletnią, zatrudnioną na podstawie umowy o pracę lub innych umów cywilnoprawnych,

b)      jest osobą zatrudnioną lub zamieszkałą na terenie powiatów: bialskiego (grodzkiego i ziemskiego), radzyńskiego lub parczewskiego,

c)      jest osobą zatrudnioną w bibliotece publicznej, pedagogicznej lub naukowej i wykonuje zawód bibliotekarza,

d)     z własnej inicjatywy zainteresowana jest  uzupełnieniem i podwyższeniem posiadanych kwalifikacji zawodowych,

e)      zgłasza chęć podwyższania kwalifikacji poza godzinami pracy.

3.      Nabór do projektu jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych spełniających kryteria wyszczególnione w ust. 2 niniejszego paragrafu, z poszanowaniem polityki równych szans.

 

§ 2

 

1.      Procedura rekrutacyjna składa się z  2 etapów:

a)      oceny złożonych przez kandydatów „Deklaracji uczestnictwa w projekcie” i wstępnej oceny  motywacji do podnoszenia kwalifikacji,

b)      rozmowy kwalifikacyjnej i sporządzenia listy osób przyjętych do uczestnictwa w projekcie oraz listy rezerwowej.

 

§ 3

 

1.      Kwalifikacji kandydatek/ów dokonuje komisja rekrutacyjna w składzie:

a)      psycholog,

b)      pedagog,

c)      nauczyciel bibliotekarz.

2.      W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna kwalifikuje kandydatki/ów w oparciu o ocenę motywacji do podnoszenia kwalifikacji, a kryterium pomocnicze stanowi kolejność otrzymanych elektronicznych formularzy rejestracyjnych.

3.      Praca komisji rekrutacyjnej odbywa się w obecności koordynatora projektu.

4.      Z każdego posiedzenia komisji rekrutacyjnej sporządza się protokół.

5.      Protokoły z posiedzeń komisji rekrutacyjnej, o których mowa w ust. 4, podpisuje komisja rekrutacyjna.

6.      Protokoły zatwierdza rektor.

 

§ 4

 

1.      Do udziału w projekcie przyjętych zostanie 45 osób.

2.      W przypadku zgłoszenia się do projektu większej ilości osób niż liczba miejsc utworzona zostanie lista rezerwowa.

3.      Terminy i daty rekrutacji publikowane będą na stronie internetowej www.bibliotekarz21w.pswbp.pl, w materiałach informacyjnych i środkach masowego przekazu.

4.      Zgłoszenia, które złożone zostaną przed lub po terminie rekrutacji zostaną złożone do akt projektu bez rozpatrzenia.

§ 5

1.      Warunkiem przystąpienia kandydatek/ów do rekrutacji jest :

a)       wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie internetowej www.bibliotekarz21w.pswbp.pl (data i godzina zgłoszenia będzie kryterium pomocniczym decydującym o przyjęciu do uczestnictwa w projekcie),

b)      terminowe złożenie kompletu dokumentów według poniższego wykazu:

-     deklaracja uczestnictwa w projekcie,

-     ankieta motywacyjna,

-     kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),

-     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

-     zaświadczenie o zatrudnieniu,

-     zintegrowane oświadczenie, które zawiera m.in.: oświadczenie o wyrażeniu zgody na    branie udziału w badaniach ankietowych przeprowadzanych w czasie trwania projektu, oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku w celach promocji projektu.

2.      Elektroniczne formularze rejestracyjne zostaną udostępnione kandydatkom/tom w pierwszym dniu rekrutacji, dnia 01 marca 2011r. na stronie internetowej projektu www.bibliotekarz21w.pswbp.pl.

3.      Termin składania dokumentów wyszczególnionych w ust.1, pkt. b niniejszego paragrafu upływa dnia 11 marca 2011 roku o godz.17.00.

4.      Wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Biuro Projektu PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 102, p.23. Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku od godz. 15.30 do 17.00.

5.      Dokumenty przesyłane pocztą powinny zawierać dopisek „Bibliotekarz XXI wieku…”

6.      Do dnia 14 marca 2011 roku drogą elektroniczną na podany przez kandydatki/ów w oświadczeniu adres e-mail przesłana zostanie informacja o wyniku postępowania wstępnego.

7.      Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dnia 18 marca 2011 r. od godz.15.00 i dnia 19 marca 2011 roku od godz.10.00. Miejscem przeprowadzenia rozmów jest siedziba PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97.

8.      O przyjęciu do uczestnictwa w projekcie decyduje łączna liczba punków uzyskanych z oceny motywacji do podnoszenia kwalifikacji  na podstawie ankiety motywacyjnej będącej integralną częścią Deklaracji uczestnictwa w projekcie i podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Kryterium pomocniczym będzie kolejność zgłoszeń.

9.      Po zakończeniu rekrutacji sporządzona zostanie lista rankingowa i lista rezerwowa.

10.  Lista rankingowa do projektu opublikowana zostanie dnia 22 marca 2011 r. na stronie internetowej projektu www.bibliotekarz21w.pswbp.pl.

11.  Lista rankingowa zawiera informacje o osobach zakwalifikowanych do projektu oraz osobach umieszczonych na pozycjach rezerwowych. Osoby znajdujące się na liście rezerwowej będą miały możliwość zakwalifikowania się do projektu w przypadku rezygnacji wcześniej zakwalifikowanego beneficjenta, nie później jednak niż po przeprowadzeniu 2 modułów wykładów.

12.  Sporządzoną listę rankingową komisja rekrutacyjna przedkłada rektorowi uczelni.

13.  Przyjęcie listy rankingowej przez rektora jest jednoznaczne z zakończeniem pracy komisji rekrutacyjnej.

14.  Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zobowiązane są do dostarczenia do Biura projektu do dnia 31 marca 2011 roku formularza Zakresu danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Formularz do pobrania udostępniony zostanie na stronie internetowej projektu.

 

§ 6

1.      Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do rektora. Odwołanie należy wnieść w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji o nie zakwalifikowaniu się do projektu. Decyzja rektora jest ostateczna.

§ 7

1.      Wszelkie materiały promocyjne związane z rekrutacją muszą wykazywać zgodność z niniejszym regulaminem.

 

§ 8

 

1.      Niniejszy regulamin zostaje podany do publiczne wiadomości  poprzez jego ogłoszenie w miejscach do tego przeznaczonych na terenie uczelni oraz poprzez umieszczenie na stronie internetowej projektu: www.bibliotekarz21w.pswbp.pl.

 

Biała Podlaska 22.02.2011 r.

 

 

TERMINARZ REKRUTACJI DO PROJEKTU

BIBLIOTEKARZ XXI WIEKU – PRZEWODNIK PO LABIRNCIE INFORMACJI I WIEDZY

 

01 marca 2011 r. -  rozpoczęci rekrutacji

01 marca 2011 r. - udostępnienie Elektronicznego formularza rejestracyjnego

11 marca 2011 r. - zakończenie przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych

14 marca 2011 r. - powiadomienie kandydatek/ów o wstępnych wynikach rekrutacji

18 marca 2011 r. godzina 15.00 – rozmowa kwalifikacyjna

19 marca 2011 r. godzina 10.00 – rozmowa kwalifikacyjna

22 marca 2011 r. - ogłoszenie listy rankingowej i listy rezerwowej

31 marca 2011 r. - ostateczny termin dostarczenia Formularza danych osobowych do Biura projektu.
pobierz_20Do pobrania:

 Regulamin rekrutacji
 Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 Oświadczenia
 Zaświadczenie o zatrudnieniu
 Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 Ankieta motywacyjna
 Formularz - zakres danych osobowych uczestników